Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH za provedbu mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije

July 14, 2022 -

Svrha provedbe ovog Javnog Poziva je pružanje podrške za najmanje 18 MSP kroz iskorištavanje potencijala energijske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, za 10 MSP za provo?enje detaljnih energijskih audita i 3 MSP za uvo?enje sistema upravljanja energijom. Prihvatljivi podnosioci prijava za podršku mogu biti MSP koja su registrovana najmanje dvije godine prije objave ovog Javnog poziva, a koja imaju do 250 uposlenika.

Za sufinansiranje ?e se odabrati prihvatljive mjere za podršku u iznosima:

1. Obnovljivi izvori energije, industrijska/procesna energijska efikasnost, energijska efikasnost objekta, ?e se subvencionirati iznosom do 10 % od ukupne investicije kroz subvencioniranje kamate kredita ili do maksimalno 40.000,00 BAM – najmanje 18 malih i srednjih preduze?a

2. Podrška uvo?enju sistema upravljanja energijom EN ISO 50001 / EN 16001, ?e se subvencionirati iznosom do 70% od iznosa ukupnih troškova uvo?enja sistema upravljanja energijom – najmanje 3 mala i srednja preduze?a

3. Izrada energijskog audita ?e se subvencionirati u cijelosti do maksimalnog iznosa od 10.000,00 BAM – za 10 malih i srednjih preduze?a

Kako bi ispunio uvjete za subvenciju kamatne stope, MSP (podnosioc prijave) mora osigurati sljede?e:

– Odobrena projektna dokumentacija od strane kreditne institucije (komercijalne banke, me?unarodne finansijske institucije, itd.), kao efikasna u smanjenju utjecaja na okoliš kroz provedbu mjere energijske efikasnosti/obnovljive energije.

– Nakon podnošenja prijedloga projekta, evaluacije i odobrenja, predloženi projekt mora biti izveden i pušten u rad nakon ?ega ?e se vršiti isplata subvencije.

Svi zainteresovani podnosioci prijava se savjetuju da pripreme svu potrebnu dokumentaciju u elektronskoj formi, u skladu sa ovim javnim pozivom, te da iste dostave na JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com u formi priloga e-mail-u ili putem Google Drive ili WeTransfer linka, sa naznakom “Prijava za u?eš?e na javnom pozivu MSP u sklopu GED projekta“. Svaki dokument koji se dostavlja mora biti sa?uvan kao poseban elektronski dokument sa odgovaraju?im nazivom (pratiti instrukcije date u Prilogu 3).

Prijave se mogu podnijeti do 12.08. 2022. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se ne?e uzeti u razmatranje.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti na adresu JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com sa naznakom “Upit za prijavu za u?eš?e na javnom pozivu MSP u sklopu GED projekta” u periodu od 12.07. do 25.07.2022. godine. Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka se ne?e odgovarati.

Za više informacija posjetite https://bit.ly/3ANNvAR

z-library testimonials