Štedite energiju pravilnim održavanjem kotla i pripadajuće opreme.

Čišćenje dimnjaka je potrebno raditi najmanje jednom godišnje, a u slučaju prelaska na drugi energent, potrebno je provjeriti da li postojeći dimnjak odgovara novom energentu.

Za efikasan rad kotla potrebno je regulirati dotok zraka u ložište. Količina zraka koja se dozira u ložište veoma je bitna za efikasno sagorijevanje, jer prevelika količina zraka smanjuje stepen efikasnosti kotla, obzirom da nepotrebno rashlađuje ložište.

Ukoliko u ložište dolazi nedovoljna količina zraka, onda se pojavljuje ugljen monoksid, koji, pored toga što je štetan za okolinu, oslobađa manju količinu toplote, u odnosu na potpuno sagorijevanje, kada nastaje ugljen dioksid.

Domar treba da nadzire rad ovog sistema redovno (svakodnevno tokom sezone grijanja), a u slučaju kvara na ovom sistemu, potrebno je odmah pozvati servisera. Jednom godišnje, potrebno je izmjeriti sastav i temperaturu dimnih gasova, kako bi se provjerilo da li sistem za regulaciju dovoda zraka u ložište pravilno radi.

U kotlovnici je potrebno obezbijediti dovoljno čistog zraka koji je potreban za sagorijevanje, te povremeno očistiti rešetke koje služe za ulazak dovoljnih količina zraka na kotlovnici.

SAVJET PLUS

Ukoliko koristite čvrsta goriva, potrebno je obratiti pažnju na vlažnost. Energent koji je mokar ne treba koristiti odmah, nego ga ostaviti da se osuši na prirodnom zraku u skladištu. Ugalj ne treba izlagati suncu, jer se gube isparljive komponente, pa se smanjuje donja toplotna vrijednost uglja. Skladištenje čvrstih energenata treba vršiti u suhim i zatamnjenim prostorijama.

Vađenje pepela iz kotla treba vršiti u najkraćem mogućem vremenu, jer pri tome u ložište nepotrebno ulazi relativno hladan zrak, koji smanjuje efikasnost kotla. Pepeo treba vaditi pri nižim opterećenjima kotla, jer su tada gubici toplote u pepelu najniži.