Termoizolacijom fasade smanjite troškove za grijanje i do 25%.

Preko 30% toplote za grijanje izgubi se u okolinu preko vanjskih zidova. Postavljanjem toplotne izolacije na fasadu, moguće ih je smanjiti do 80%, a troškove za grijanje do 25%. Za zgradu opisanu u mjeri 1, to znači da se izolacijom fasade postižu uštede od oko 9.000 KM godišnje. Trošak izolacije fasade, za takvu zgradu, iznosi oko 100.000 KM. Prilikom posmatranja isplativosti ove investicije, treba uzeti u obzir da toplotna izolacija omogućava znatno bolji ugođaj za korisnike, kao i toplotnu stabilnost u toku ljeta.

Primjenom ovih mjera energijske efikasnosti, na javnoj zgradi koja ima 3.000 m2 i godišnje troškove za energent za grijanje 36.000 KM, moguće je uštediti oko 50% troškova, tj. 18.000 KM godišnje. Iskustvo je pokazalo da se za postizanje ušteda od 50% treba investirati u mjere energijske efikasnosti u iznosu od 60 KM/m2 korisnog prostora. Za analiziranu zgradu to znači da je investicija oko 180.000 KM.

Mjerama koje se odnose na potrošnju električne energije mogu se ostvariti uštede od oko 30%.