Pet savjeta za pametno korištenje kućanskih aparata

July 21, 2021 -

Dug je spisak radnji koje možete poduzeti kako biste vaš dom u?inili energetski efikasnim, sa?uvali prirodu i ku?ni budžet. Mnoge od njih možete po?eti primjenjivati ve? danas.

 

U svakom doma?instvu, u prosjeku, nalaze se minimalno ?etiri ku?anska aparata. S aspekta energetske efikasnosti, najbolje bi bilo da oni pripadaju što višem energetskom razredu. U idealnom slu?aju, to je razred A+++. Pa i bez obzira na vrstu i energetski razred ku?anskog aparata možete ostvariti veliki napredak po pitanju efikasnosti njegovog rada ukoliko se povode ra?una o na?inu korištenja.

Stru?njaci za energetsku efikasnost projekta Zeleni ekonomski razvoj (GED) preporu?uju sljede?e:

Ne držite ure?aje na “stand by” režimu

Da li ste znali da “stand by” na?in rada kod raznih ku?anskih aparata, a naro?ito TV-a, troši i do 6% elektri?ne energije jednog doma?instva? Izbjegavajte “stand by” na?in rada vaših ku?anskih aparata kad god je to mogu?e, naro?ito prilikom dužeg odsustva iz ku?e. Ukoliko monitor kompjutera ostavite uklju?enim cijelu no?, potrošit ?ete koli?inu energije dovoljnu za zagrijavanje šest obroka u mikrovalnoj pe?i! Najbolje bi bilo da isklju?ujete kompjuter kad god ga ne koristite, naro?ito u toku no?i. Za po?etak isklju?ujte barem monitor, jer se na njegov rad troši više od pola ukupne energije potrebne za rad ra?unara. Zauzvrat ?ete mjese?no dobiti 180 “besplatno” podgrijanih obroka.

Pravilno pozicionirajte ure?aje

Ukoliko zamrziva? i frižider postavite na što hladnije mjesto u ku?i, posti?i ?ete njihov optimalan rad i potrošnju, ?ime ostvarujete uštede energije do ?ak 20%. Izbjegavajte postavljanje frižidera u blizini šporeta, radijatora ili bojlera. Bonus savjet je da tek skuhana i topla jela ne odlažete odmah u frižider i zamrziva?, jer u ovom slu?aju ure?aji dodatno trošite energiju za hla?enje. Hranu koju namjeravate zalediti, prije toga ohladite na sobnoj temperaturi, zatim u frižideru, pa je tek onda spremite u zamrziva?.

Poklopite posu?e u kojem kuhate

Ure?aji za kuhanje spadaju u glavne potroša?e energije. Zbog toga je ovaj jednostavni savjet vrlo važan i može zna?ajno uticati na vaš budžet, ali i kvalitet zraka u vašem domu. Poklopac na posu?u prilikom kuhanja, osim što smanjuje kondenzaciju pare u kuhinji, donosi i uštedu i do 20% energije za kuhanje.

Isklju?ite ure?aje za kuhanje 10 minuta prije kraja

Rernu možete isklju?iti i 10 minuta prije kraja pe?enja. Ne brinite, vaše jelo ?e biti savršeno pe?eno, jer rerna dugo zadržava toplotu. Na ovaj na?in ?ete dodatno uštedjeti elektri?nu energiju, ali i smanjiti rizik od toga da vam jelo zagori.

Isklju?ite punja?e kada nisu u upotrebi

Nije samo urbana legenda da neki punja?i za mobitele, laptopi i digitalne kamere troše energiju i kad su ure?aji napunjeni i odvojeni od punja?a. Nakon što se ure?aj napuni, vodite ra?una o tome da punja? isklju?ite iz struje.
U prilici ste da vaši mali koraci budu veliki koraci za ?ovje?anstvo. Za poboljšanje energetske efikasnosti na globalnom planu, jednu od najzna?ajnijih uloga igraju doma?instva. Primjenom samo ovih pet savjeta aktivno ?ete se uklju?iti u pozitivni trend podizanja svijesti o važnosti energetske efikasnosti, te ?ete na taj na?in imati korist i vi li?no, a i cijelo društvo.
Projekat „Zeleni ekonomski razvoj“ uz finansijsku podršku Švedske, realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Fondom za zaštitu okoliša FBiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS-a, entitetskim ministarstvima prostornog ure?enja, entitetskim ministarstvima za energiju, kantonalnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave te drugim partnerima.

Instant Profits AI