Banja Luka domaćin manifestacije „Zaštitimo planetu“

July 21, 2021 -

U okviru kompleksa banjalu?ke tvr?ave Kastel, 1. jula 2021. godine, po?inje manifestacija „Zaštitimo planetu” koju organizuju projekti koje finansira Švedska, a implementira UNDP u Bosni i Hercegovini (BiH).  Projekti koji ?e se, kroz razli?ite aktivnosti, fokusirane na važnost zaštite životne sredine i planete Zemlje, predstaviti javnosti su „Zeleni ekonomski razvoj“ (GED) i „Podrška pripremi za implementaciju Ciljeva održivog razvoja“ (SDGs).

 

Nit koja povezuje ove projekte, ?ije se aktivnosti realizuju u saradnji sa partnerima i institucijama na svim nivoima vlasti u BiH, su Ciljevi održivog razvoja i zaštita okoliša. Ciljevi održivog razvoja se bave globalnim izazovima, uklju?uju?i siromaštvo, nejednakost, klimatske promjene, degradaciju životne sredine, prosperitet, mir i pravdu, i predstavljaju nacrt za postizanje bolje i održivije budu?nosti.

Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH istakla je „Ova godina je obilježena zna?ajnim napretkom postignutim usvajanjem Okvira ciljeva održivog razvoja u BiH od strane Vije?a ministara Bosne i Hercegovine, koji svjedo?i opredjeljenosti države za održivi razvoj. Vrlo je važno što Okvir otvara i put za pošten, zelen i uklju?iv oporavak od COVID-19. Iako ?e javni budžeti biti centralni za postizanje ciljeva postavljenih u Okviru SDG-a u BiH, ovaj Okvir prepoznaje da ?e vlasti morati mobilizirati široka partnerstva s drugim akterima poput privatnog sektora, me?unarodnih i doma?ih financijskih institucija i upotrijebiti inovativne na?ine financiranja za ve?i utjecaj na razvoj.”

Ambasadorica Miranda Sidran iz Ministarstva vanjskih poslova BiH navela je da je Bosna i Hercegovina prihvatila Ciljeve održivog razvoja i Agendu 2030 kao najvažnije obaveze ?ije ?e postepeno ispunjavanje omogu?iti bolji život: poboljšanje društvenih, ekonomskih i okolišnih aspekata života. Usvojeni Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja bazira se na procjeni klju?nih trendova razvoja prilika i prepreka, posebno u kontekstu pristupanja BiH Evropskoj uniji.

Tokom ceremonije dodjele Nagrade za biznis lidere održivog razvoja u BiH za 2021. godinu, 1. jula u tvr?avi Kastel u Banjoj Luci, postavljena je izložba koja prikazuje višestruke koristi, ekonomske, okolišne i društvene, energetske obnove 229 javnih objekata širom Bosne i Hercegovine.

Ovom prilikom ministarka za prostorno ure?enje, gra?evinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Goli? navela je da se „Bosna i Hercegovina obavezala da ?e do 2030. godine smanjiti emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 33,2%, i zato je neophodno da posvetimo pažnju dekarbonizaciji javnog sektora i privrede, kao klju?nom izazovu u borbi protiv klimatskih promjena. Posebnu pažnju treba posvetiti unapre?enju energetske efikasnosti u javnim objektima, stambenom sektoru i privredi. Posebno bih se zahvalila Vladi Kraljevine Švedske jer provodi projekat Zeleni ekonomski razvoj, koji doprinosi pove?anju energetske efikasnosti, prelasku sa korištenje fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, kreiranju novih radnih mjesta te dugoro?nom smanjenju zaga?enja vazduha i zaštiti životne sredine.“

Zlatan Kloki?, ministar za evropske integracije i me?unarodnu saradnju Republike Srpske je izrazio zadovoljstvo što se nagrada za biznis lidere održivog razvoja održava u Banja Luci po prvi put i da smo danas u svojstvu doma?ina kada je u pitanju dodjela tih nagrada.

U petak, 2. jula 2021. godine, manifestacija „Zaštitimo planetu” je nastavila sa nizom interaktivnih aktivnosti za gra?ane Banje Luke, koji su organizovaneu parku Petar Ko?i?, u vremenu od 11 do 13 ?asova, te od 18 do 20 ?asova.

Program zanimljivih edukativnih aktivnosti ?e zapo?eti održavanjem mini koncerta Muzi?ke škole „Vlado Miloševi?“ Banja Luka, koja je energetski obnovljena u okviru projekta Zeleni ekonomski razvoj.  Tokom drugog dana manifestacije, svi posjetioci ?e mo?i napisati svoju viziju za održiviju budu?nost, te u?estvovati u edukativnim aktivnostima koje su pripremili ovi projekti, a koji imaju za cilj uspostavu održivog sistema upravljanja energijom, smanjenje emisije štetnih gasova i unapre?enje energetske efikasnosti, kao i sprovo?enje Agende 2030 za održivi razvoj na svim nivoima vlastima u BiH.

Manifestaciju „Zaštitimo planetu“ dodatno oboga?uje izložba Terralóne, 3D reprezentacija planete Zemlje, koja je po prvi put na putovanju van granica ?eške. Model koji je širok samo 10m i težak 150kg, je prvi put bio izložen 2020. godine u Brnu u ?eškoj u neposrednoj blizini Opservatorija i planetarija u Brnu. Ime Terralón dolazi od latinske rije?i terra – zemlja i balon te je upravo ta kombinacija rije?i korištena za naziv ovog modela, kojim se približava izgled naše planete ljudima tako kako je vidljiva iz svemira. Terralón je tako?er bio izložen prošle godine u Pragu u sklopu dodjele Nagrada za Ciljevi održivog razvoja (SDGs) gdje je bio dopunjen sjajnom izložbom fokusiranom na teme klimatskih promjena.

z-library z-lib project