Proglašeni pobjednici takmičenja „Lajk za naučnu ekipu”

December 26, 2018 -

11.12.2018. godine je u Pozorištu mladih u Sarajevu održana prezentacija radova finalista školskog takmi?enja „Lajk za nau?nu ekipu”, ogranizovanog u sklopu projekta „Zeleni ekonomski razvoj” koji implementira UNDP uz finansijsku podršku Vlade Švedske, Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. 26 školskih ekipa iz cijele BiH prijavilo je svoje nau?ne radove iz energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, a stru?ni žiri je odabrao 7 finalista.

 

Superfinalisti su stigli iz Banjaluke, Teo?aka, Biha?a, Klju?a, Mostara i Sarajeva, a kao najbolji u kategoriji osnovnih škola proglašen je projekat “Pametno osvjetljenje” u?enika Osnovne škole Petar Petrovi? Njegoš iz Banjaluke, dok je u kategoriji srednjih škola kao najbolji proglašen projekat “Pametna rasvjeta” koji su za ovo takmi?enje pripremili u?enici Srednje elektrotehni?ke škole Sarajevo.

 

“Mi smo u okviru našeg projekta osmislili pametno osvjetljenje koje bi se moglo koristiti u školama, a za cilj ima racionalnu upotrebu svjetla u prostorijama, jer funkcioniše tako da su osvijetljeni samo dijelovi prostorije koji se trenutno koriste. Ova nagrada nam je velika motivacija za budu?nost, a takmi?enje nam je pokazalo da se isplati biti energetski efikasan.”- izjavio je Mirko Ke?a, vo?a pobjedni?kog tima mladih nau?nika iz Banjaluke.

 

Svojim energetski efikasnim projektima u?enici su pokazali pametna rješenja i ideje za efikasniju upotrebu energije i zaštitu okoliša, te tako opravdano zaslužili nagrade za sve ?lanove svoje ekipe, kao i za školu iz koje dolaze.

 

Nagrade pobjedni?kim ekipama uru?io je Emil Johansson, drugi sekretar Ambasade Kraljevine Švedske u BiH. Isti?u?i zadovoljstvo brojem i kvalitetom primljenih projekata, dodao je:

“Baš kao i u?enici koji su ovdje danas, tako je i Švedska posve?ena zaštiti okoliša, ali i nauci. Ju?er je u Štokholmu dodijeljena Nobelova nagrada za 12 novih laureata koje je nekad davno, kao i ova djecu, inspirisao neko dok su bili u školskim klupama. Nadam se da ?emo u budu?nosti na dodjeli ove prestižne nagrade ugostiti i mlade ljude iz Bosne i Hercegovine.”

 

Takmi?enje „Lajk za nau?nu ekipu” samo je jedna od brojnih aktivnosti projekta „Zeleni ekonomski razvoj”, koji ima za cilj da javnosti, prvenstveno mladima, ukaže na zna?aj energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

 

“Kad su u pitanju aktivnosti na projektu Zeleni ekonomski razvoj i sama promocija energetske efikasnosti, moram naglasiti da smo izuzetno ponosni na godinu koja je iza nas, a koja evo završava na najbolji mogu?i na?in. Ovi mladi ljudi pokazatelj su smjera u kojem i mi želimo da se kre?e naša država. Ulaganjem u edukaciju i razvoj inovativnih projekata koji za cilj imaju pove?anje energetske efikasnosti društva u cjelini, vidimo da tako ulažemo u sigurnu i zdravu budu?nost.”- izjavio je Elvis Hadžikadi?, menadžer GED projekta.

 

Projekt Zeleni ekonomski razvoj (GED) posve?en je kreiranju uslova za investicije u pove?anje energetske efikasnosti javnih objekata kako bi se ostvarile budžetske uštede, pove?ao broj „zelenih radnih mjesta“, poboljšao komfor za korisnike i reinvestirala ušte?ena sredstva što doprinosi privrednom napretku zemlje i o?uvanju okoliša.

 

GED projekt provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uz finansijsku podršku Vlade Švedske, Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskim ministarstvima prostornog ure?enja, kantonalnim ministarstvima, op?inama i drugim partnerima.

GED podržava zeleni ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini. Vavada sponzorira ovaj sajt, doprinoseći unapređenju energetske efikasnosti i održivom razvoju. Posjetite GED za više informacija!