Obučeno 98 energijskih menadžera koordinatora u Federaciji BiH za izradu Organizacione šeme upravljanja energijom

April 1, 2019 -

Kako bi pružio pojašnjenja i instrukcije za izradu Organizacione šeme upravljanja energijom za sve nivoe vlasti u Federaciji BiH, Fond za zaštitu okoliša FBiH u partnerstvu sa Ministarstvom energije, rudarstva i industrije FBiH, a uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i GIZ-a, organizirao je radionice za energijske menadžere koordinatore.

U januaru 2019. godine, na temelju Zakona o energijskoj efikasnosti u FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije donijelo je Pravilnik o Informacionom sistemu energijske efikasnosti (ISEE) Federacije BiH. Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH treba uspostavljati i voditi ovaj jedinistveni informacioni sistem, koji se sastoji od nezavisnih internet platformi sa aplikacijama i bazama podataka. ISEE treba da olakša prikupljanje podataka, praćenje potrošnje energije  i vode, i ostvarenih ušteda iz realiziranih projekata energijske efikasnosti.

Učesnik radionice Ermin Hardauš, viši stručni saradnik za energijsku efikasnosti i pristup EU fondovima u Općini Kakanj, ističe da „ISEE je jako važan kako bi se mogla pratiti potrošnja, ali i uštede u potrošnji električne energije, vode i svih drugih energenata koji su potrebi za funkcionisanje jedne javne ustanove.” Ermin Hardauš, viši stručni saradnik za energijsku efikasnosti i pristup EU fondovima u Općini Kakanj

Ermin Hardauš, viši stručni saradnik za energijsku efikasnosti i pristup EU fondovima u Općini Kakanj

Pravilnik ISEE nalaže obavezu nosiocima podataka na svim nivoima vlasti – Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave – da imenuju energijske menadžere koordinatore koji su najodgovorniji u sistemu upravljanja energijom na određenom nivou vlasti. Njihova prva obaveza je uspostava Organizacione šeme upravljanja energijom u okviru svoje nadležnosti.  Hardauš navodi „da će dobivene smjernice na današnjoj radionici olakšati izradu Organizacione šeme kako bi svi shvatili šta se treba pripremiti, a nama koji smo predali svoje da ih eventualno možemo dopuniti.“

Cilj održanih radionica je da se osigura harmoniziran pristup od strane svih nivoa vlasti u Federaciji BiH, te uspostavi funkcionalna Organizaciona šema za cijelo područje, kao i horizontalna i vertikalna povezanost i komunikacija svih energijskih menadžera koordinatora u Federaciji BiH.

Kako bi se dodatno motivisali korisnici da unose podatke u Sistem za upravljanje energijom (EMIS) koji je sastavni dio ISEE,  Mersija Talić, pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti pri Ministarstvu okoliša Unsko-sanskog kantona navodi “Sa područja našeg kantona u EMIS-u je registrovano 219 javnih objekata. Kako bismo stimulisali naše korisnike da ažurno unose informacije u sistem, Vlada je još 2014. godine donijela Odluku o obaveznom unosu podataka o potrošnje energenata u EMIS.  Ukoliko korisnici ne unose redovno podatke njima su uskraćena neka sredstava kao npr. ekološke naknade koje naše Ministarstvo dodjeljuje od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH”.  

ged 2

Mersija Talić, pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti pri Ministarstvu okoliša Unsko-sanskog kantona

Elvis Hadžikadić, menadžer UNDP projekta Zelni ekonomski razvoj, navodi „Bilo nam je zadovoljstvo organizovati dvodnevnu radionicu za prve energijske menadžere koordinatore u FBiH, čija je posjećenost bila i više od očekivane. Uspostavljanje organizacione šeme u okviru ISEE, će omogućiti svim nivoima vlasti u FBiH da dobiju neophodne alate kako bi na sistemski način mogli pratiti ispunjavanje ciljeva kroz Akcione planove, pratiti potrošnju energije i realizovane uštede, kao i tehničke sisteme, što će svim nivoima vlasti u FBiH omogućiti bolje planiranje, praćenje i izvještavanje.”

Radionice su održane 28. 03. i 01. 04. 2019. godine u zgradi Ujedinjenih nacija u Sarajevu. Radionicama je prisustvovalo 98 predstavnika iz 69 jedinica lokalne samouprave, devet kantona i Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH.