Švedska osigurala 14 miliona KM za povećanje energijske efikasnosti u javnom i stambenom sektoru u Bosni i Hercegovini

July 21, 2021 -

Švedska izdvaja 14 miliona KM za dva projekta ?iji je cilj smanjenje uticaja prekomjerne potrošnje energije na okoliš i poboljšanje energijske efikasnosti javnih i stambenih zgrada u Bosni i Hercegovini.

 

Prosje?na potrošnja energije u javnim i stambenim zgradama u BiH je preko pet puta ve?a od godišnje potrošnje energije u zgradama koje se nalaze u sli?nim klimatskim uslovima u zemljama Evropske unije. Uslijed prekomjerne upotrebe energije, te drugih izvora zaga?enja, 99,6 posto stanovništva izloženo je PM2,5 zaga?enju zraka što premašuje smjernice Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Tako?er, podaci WHO ukazuju da se 27 posto svih smrtnih slu?ajeva u BiH može pripisati zaga?enju zraka. Doma?e vlasti mogu iskoristiti unapre?enje energijske efikasnosti za ekonomski, zdravstveni, okolišni i društveni opravak od COVID-19 krize.

Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini izjavila je „Nivo zaga?enja zraka u Bosni i Hercegovini mora se smanjiti kako bi se sa?uvali životi i okoliš. Pove?anje energijske efikasnosti je klju?no u borbi protiv zaga?enja zraka. Tako?er, doprinosi pozitivnim ekonomskim i društevnim koristima za gra?ane. Iz tih razloga Švedska ?e nastaviti podržavati Bosnu i Hercegovinu kako bi se pove?ala energijska efikasnost javnih i industrijskih zgrada. Ujedno, podrška ?e uklju?ivati i ??poboljšanje energijske efikasnosti stambenih zgrada.”

Gotovo sve zgrade izgra?ene su ne vode?i ra?una o energijskoj efikasnosti, imaju lošu toplotnu izolaciju, stare sisteme grijanja i lošu rasvjetu. Zbog nedostatka investicija, javne i stambene zgrade su u lošem stanju i neophodna je njihova hitna obnova. Pored potencijala za uštedu energije, poboljšanjem energijske efikasnosti javne i stambene zgrade imaju zna?ajan potencijal za smanjenje emisija stakleni?kih plinova, kroz realizaciju mjera unapre?enja sistema grijanja i zamjene energenata.

Trogodišnji projekt, koji ?e realizovati Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), „Dekarbonizacija u stambenom sektoru Bosne i Hercegovine“ ima za cilj razvoj finansijskih mehanizama za provedbu mjera energijske efikasnosti  u stambenim zgradama, uz kreiranje zelenih radnih mjesta i smanjenje emisija CO2. Aktivnosti ?e biti provedene u 36 opština.

Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH istakla je: „Vlade moraju odabrati da investiraju u zelenu ekonomiju koja koristi obnovljive izvore energije, a ne fosilna goriva, kako bi se usporili razaraju?i efekti klimatskih promjena i zaštitio okoliš. UNDP sara?uje sa Švedskom na ubrzanom prelasku na zelenu energiju i poboljšanju energijske efikasnosti kako bi se pomoglo Bosni i Hercegovini da se oporavi od recesije izazvane COVID-19 koja šteti društvenim i ekonomskim prilikama.”

Švedska ?e nastaviti finansirati projekt “Zeleni ekonomski razvoj” (GED), u iznosu od 9.8 miliona KM, ?iji je cilj  unapre?enje energijske efikasnosti i stimulisanje upotrebe obnovljivih izvora energije u javnim zgradama i proizvodnim procesima malih i srednjih preduze?a. Projekt predvi?a smanjenje uglji?nog dioksida za 2.500 tona godišnje i uštedu troškova energije od preko 1.4  miliona KM. Uzimaju?i u obzir da sektor malih i srednjih preduze?a u BiH u prosjeku troši do 35 posto više energije za svoje proizvodne procese nego što je potrebno, GED projekt ?e podržati mala i srednja preduze?a kroz implementaciju šeme podsticaja za zeleno finansiranje kroz subvenciju kamatnih stopa za mjere energijske efikasnosti/obnovljive energije.

Projekt ?e omogu?iti svim nivoima vlasti da prate, analiziraju i procjenjuju potrošnju energije, troškove, emisije, energijske investicije i podatke o uštedama u zgradama javnog sektora, istovremeno podržavaju?i proces pristupanja EU, ispunjavanjem Direktive o energetskoj efikasnosti zgrada, Direktive o energetskoj efikasnosti i Direktive o obnovljivoj energiji i prate?im ciljevima vezanim za ove oblasti. Uštede energije u javnim objektima osigura?e se realizacijom mjera energijske efikasnosti na ovojnici zgrade i sistemu grijanja objekta, te ugradnjom obnovljivih izvora energije.  Pomo? ?e biti pružena i marginaliziranim porodicama, koje žive u ruralnim podru?jima bez pristupa elektri?noj energiji, instaliranjem fotonaponskih solarnih sistema kako bi se osigurala struja i topla voda za 15 doma?instava.

Do 2024. godine oba projekta ?e doprinijeti energijskoj obnovi najmanje 30 javnih zgrada, modernizaciji šest sistema javne rasvjete, postavci 12 solarnih sistema za pripremu tople vode/fotonaponskih sistema u javnom sektoru i kreiranju 1.200 zelenih radnih mjesta u BiH. Realizacija mjera energijske efikasnosti zna?ajno ?e doprinijeti privrednom i društvenom razvoju zemlje kroz poticanje gra?evinske industrije, unapre?enje vještina gra?evinskih radnika u oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, poboljšanju uslova rada i boravka korisnika, smanjenju ra?una za energiju za javni sektor i doma?instva, itd.

Immediate Flow