Zenički studenti mašinstva uz 3D printere rade na inovaciji proteza za RVI

September 30, 2020 -

Pomo?u 3D skenera i printera rade na poboljšanju medicinskih pomagala za ratne vojne invalide.

Život s protezom umjesto noge je težak. Iako funkcionalna i unikatno izra?ena za svaku osobu koja je nosi, proteza zahtijeva konstantna unapre?enja, a to je osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini ?esto mukotrpan, dug i skup proces, ali neophodan.

„Ljudi su osjetljivi na sve. Ono kad po?e žuljati, gotovo je sa tom protezom, i to mi ne možemo objasniti nikome. Ona više ne može da se nosi“, pri?a Zeni?anin Zahid Bjeloglavi? koji protetiku koristi ve? 26 godina otkad je u ratu ostao bez lijeve noge iznad koljena.

Njegova prva natkoljena proteza je bila osnovno funkcionalna i dobio ju je krajem 1994. godine od stranih medicinskih donatora u BiH. Od tada je više puta promijenio protezu i unaprijedio pojedine dijelove, poput stopala, poveznice i zglobne jedinice koljena, kao i ležišta – najosjetljivijeg dijela koji dolazi u dodir s kožom.

Da bi došli do novih dijelova i nove proteze koja ne stvara iritacije i alergije na amputiranom ekstremitetu, osobe sa invaliditetom obi?no prolaze kroz dugotrajne procese unutar javnog zdravstva, a dodatne teško?e imaju ratni vojni invalidi koji su nerijetko u teškoj finansijskoj situaciji i koji nisu u mogu?nosti ulagati u unapre?enje protetike. Iako se kalup za ležište, ili takozvani koš, izra?uje manualno i unikatno u ortopedskim radionicama, korisnicima proteza ?esto treba dosta vremena i prilagodbe da bi imali idealno pomagalo koje ?e im olakšati kretanje. Stoga su konstantno u potrazi za inovacijama.

Upravo bi diplomski rad jednog zeni?kog studenta mašinstva mogao pomo?i.

 

3D printer kao rješenje

Ahmed Mujkanovi? je ove sedmice diplomirao Inženjerski dizajn proizvoda na Mašinskom fakultetu u Zenici. Proteklog ljeta nije odmarao, jer je u iDEAlab-u, fakultetskoj nau?no-istraživa?koj laboratoriji, radio na analizi nekoliko proteza tako što ih je snimao, optimizirao model i izradio pojedine dijelove, poput kalupa za ležište proteze. Radio je to uz pomo? 3D skenera i printera koji su mu omogu?ili ve?u preciznost i poboljšanje u izradi medicinskih pomagala nego je to mogu?e posti?i pri uobi?ajenom ru?nom modeliranju.

Inovacije do kojih do?u studenti mašinstva mogu da budu poticaj za unapre?enje praksi i poboljšanje funkcionalnosti i konformiteta korištenja pomagala za posebne kategorije korisnika, a poštuju?i zakonske i norme struke, pojašnjava dekan Mašinskog fakulteta u Zenici, Fuad Hadžikaduni?.

„Naravno, takvi poduhvati podrazumijevaju saradnju više institucija. Ovaj nivo opreme, uz korištenje i drugih resursa naših laboratorija i mjerne opreme, jesu dobra osnova za dalji rad“, dodaje on.

Ponosan je na inovativan i naporan rad studenata i profesora, i nije to prvi put. Od 2016. godine kada je oformljen, iDEAlab je bilo mjesto gdje je napravljeno više od 50 projekata, me?u kojima su zna?ajni doprinosi u oblasti medicine. Posebno isti?e njihov rad u protekla ?etiri mjeseca u izradi medicinske zaštitne opreme što je bila još jedna u nizu saradnji sa Medicinskim fakultetom u Zenici.

 

1.300 vizira protiv koronavirusa

Po?etak krize uzrokovane širenjem koronavirusa i u BiH, mnoge su zdravstvene institucije do?ekale s nedovoljnom zaštitnom medicinskom opremom. Budu?i da krajem marta na tržištu nije bilo mogu?e kupiti zaštitnu opremu, zeni?ka doktorica Mersiha Mahmi? Kaknjo se obratila kolegama sa Medicinskog fakulteta. Stru?njaci, profesori i studenti dva fakulteta ubrzo su preuzeli model vizir maske ?eške kompanije PRUSA, i uz manje intervencije u optimizaciji dizajna, u pogon stavili sve 3D printere do kojih su u gradu mogli do?i.

“Meni je to u tom trenutku zna?ilo prekretnicu”, kaže Mahmi? Kaknjo. “Zna?ilo je da moji ljudi ne diraju rukama lice, ako ništa, da im ne prskaju tjelesne teku?ine u o?i i to je u tom trenutku bilo neprocjenjivo, baš neprocjenjivo”.

Iako 3D printeri nisu namijenjeni za masovnu proizvodnju, dva zeni?ka fakulteta su u protekla ?etiri mjeseca proizvela i podijelila više od 1.300 vizira.

Takvu inicijativu i napore u borbi protiv COVID-19, prepoznala je Ambasada Švedske u BiH i finansirala nabavku 3D printera, skenera i potrošnog materijala za mašinske fakultete u Sarajevu, Tuzli i Zenici i Prirodno-matemati?kom fakultetu u Banjoj Luci. Oprema je finansirana od Vlade Švedske, a osigurana u okviru UNDP projekta Zeleni ekonomski razvoj (GED), koji ima za cilj kreirati uslove za investicije u energetsku efikasnost, doprinijeti zaštiti okoliša i ekonomskom razvoju zemlje. Oprema je na fakultetima primarno korištena za izradu medicinske opreme kada je to bilo najpotrebnije, a istovremeno je omogu?ila studentima da istražuju i prave inovacije.

 

Planovi za budu?nost

 Bez nove opreme, Ahmed Mujkanovi? ne bi mogao na najsavremeniji i najprecizniji na?in pristupiti modeliranju kalupa za takozvani koš proteze za nogu. Naglašava kako on nije jedini kome oprema predstavlja okosnicu trenutnog rada na fakultetu.

„Koliko je ta oprema važna: kad pogledate u našoj laboratoriji na jednom printeru printa se dio za profesora koji radi svoj doktorat, na drugom printeru ?e se printati proteze – to je magistarski rad za jednu kolegicu, a na tre?em printeru ?e biti ra?en diplomski rad“.

Kada su u medijima ?itali o tome šta sve studenti mašinstva mogu napraviti, predstavnici Organizacije ratnih vojnih invalida – amputiraca iz Zenice javili su se i, prisje?a se Bjeloglavi?, pitali da li je mogu?e poboljšati njihove proteze. Iako ?e izrada kalupa za sada biti samo studentski eksperimenti, ovaj stopostotni invalid o?ekuje da vidi da je alternativa mogu?a i vjeruje da ?e to dugoro?no doprinijeti poboljšanju u izradi proteza u ortopedskim radionicama.

„Do sad se sve to radilo ru?no, i uvijek jedna mala greška i pojavi se kad ide na golo tijelo, dolazi do tih žuljanja i plikova, pucanja kože“, kaže on i naglašava kako se zajedno s drugih ?lanovima udruženja nada da ?e nova tehnologija pokazati da je mogu?e poboljšanje. „Mi smo ubije?eni da to može“.

Za Mujkanovi?a je to izazov i dio plana zbog kojeg trenutno ne planira da prihvati poslovnu ponudu u Njema?koj, što je u posljednjih nekoliko godina u?inilo na stotine hiljada gra?ana BiH. Zajedno sa kolegama, budu?im inžinjerima mašinstva, zaokupljen je smišljanjem novih na?ina na koji mogu koristiti opremu za 3D modeliranje a li?no bi u budu?nosti želio pokrenuti vlastiti posao.

Foto pri?u, te dodatne fotografije, možete pogledati na linku. 

Instant Profits AI