Energetska efikasnost

Savjeti za energetsku efikasnost

Biblioteka

Abeceda

a b c č ć d đ e f g h i j k l lj m n nj o p r s š t u v z ž

D

Drvna biomasa

Šumska drvna masa (drveće - stablo, krošnje) i drvni ostaci nastali iz prerade drveta koji se mogu iskoristiti za dobijanje električne ili toplotne energije, (II) jedan od najstarijih i ujedno obnovljivi izvor energije

E

Električna energija

Sekundarni oblik energije koji se dobija transformacijom energije iz primarnih izvora, a koji sa ekološkog aspekta predstavlja ‘čist’ oblik energije

Energenti

Nosioci energije

Energetska efikasnost

(I) Odnos između potrošene energije i ostvarenog efekta u uslugama, robi ili energiji, (II) ostvareni efekat uz manju potrošnju energije, ili povećanje efekta uz istu količinu energije

Energetska efikasnost zgrada

Izračunata ili izmjerena količina energije potrebna za zadovoljavanje potražnje za energijom povezanom sa tipičnom upotrebom zgrade koja, između ostalog, uključuje i energiju koja se koristi za grijanje, hlađenje, ventilaciju, zagrijavanje tople vode i rasvjetu

Energetski audit

Dokumentovani postupak za sticanje odgovarajućih saznanja o postojećoj potrošnji energije zgrade i energetskim karakteristikama zgrade, dijela zgrade ili grupe zgrada, za utvrđivanje i određivanje isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske efikasnosti, te izradu izvještaja sa prikupljenim informacijama i predloženim mjerama

Energetski razred

Kategorije po kojima se dijele zgrade po njihovoj godišnjoj potrošnji toplote

Energija

Sposobnost tijela da vrši rad, fizička veličina koja se ne može direktno osjetiti ni izmjeriti, svi oblici komercijalno raspoložive energije (električna energija, prirodni gas, ukapljeni naftni gas, sva goriva za grijanje i hlađenje, ugalj, trest, biomasa i gorivo za prevoz - isključujući avionska i brodska pogonska goriva)

F

Fosilna goriva

(I) Goriva nastala dugotrajnim procesima od biljnih i životinjskih ostataka, (II) ugalj, nafta, prirodni gas

Fotonaponska ćelija

Poluprovodni uređaj koji pretvara energiju Sunčevog zračenja u električnu energiju

G

Geotermalna energija

Energija koja se generiše u Zemljinoj unutrašnjosti gdje temperatura doseže i preko 4000 oC, prirodnim raspadanjem radioaktivnih elemenata koji se nalaze u Zemljinoj kori

M

Mjere energetske efikasnosti

Radnje i aktivnosti kojima se na provjerljiv, mjerljiv i procjenljiv način postiže poboljšanje energetske efikasnosti

N

Neobnovljivi izvori energije

(I) Nosioci nekog vida energije koji su nastali dugotrajnim procesima i za sada se ne mogu obnoviti, (II) ugalj, nafta, prirodni gas, nuklearna energija

O

Oblik energije

Oblik u kojem se energija manifestuje (gravitaciona, kinetička, elektromagnetna, energija elasticiteta, hemijska, toplotna, energija zračenja, nuklearna i energija mase)

Obnovljivi izvori energije

Neiscrpni izvori energije u prirodi koji imaju karakteristiku stalnog ili povremenog obnavljanja

Održivi razvoj

Razvoj koji podrazumijeva korištenje raspoloživih resursa za postizanje društvenog komfora, ne ugrožavajući prirodne sisteme i okolinu

P

Poboljšanje energetske efikasnosti

Povećanje efikasnog korištenja energije u krajnjoj potrošnji, što je rezultat tehničko-tehnoloških promjena, promjena u upravljanju i/ili u ponašanju potrošača energije

S

Solarna energija

Energija Sunčevog zračenja koja dospijeva do Zemlje u vidu svjetlosti i toplote, a koja se može koristiti za dobijanje električne energije ili pripremu potrošne tople vode

Staklenički gasovi

Gasovi koji porastom koncentracije u atmosferi povećavaju temperaturu u atmosferi, a uključuju: vodenu paru, ugljen dioksid, metan, ozon, dušične okside i druge troatomne i višeatomne gasove

T

Termoelektrana

Elektrana u kojoj se proizvodi električna energija transformacijom iz toplotne energije

Toplotna energija

Unutrašnja energija tijela ili sistema koja se može prenositi između tijela i sistema usljed razlike u temperaturi

Transformacija energije

Prelazak energije iz jednog oblika u drugi

U

Upravljanje energijom

Praćenje i analiziranje potrošnje energije, provođenje energetskih audita, energetska certifikacija zgrada, provođenje mjera energetske efikasnosti, uspostavljanje i vođenje informacionog sistema za energetsku efikasnost

Ušteda energije

Smanjenje potrošnje energije utvrđeno mjerenjem ili procjenom potrošnje prije i poslije primjene mjera za poboljšanje energetske efikasnosti, uz usklađivanje sa vanjskim uslovima koji utiču na potrošnju energije

Z

Zagađivanje

Ispuštanje određenih materija u okolinu koje mogu biti štetne ili opasne